โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่เปิดสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน


 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. ประมง (Dip. Fisheries)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
 

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.ม. บริหารธุรกิจ (M.B.A. Business Administration)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.ม. พืชศาสตร์ (M.Sc. Plant Science)
 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc. Agricultural Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (M.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (M.Eng. Mechanical Engineering)
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา