โลโก้เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สื่อสังคมออนไลน์


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

             

 

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

             

 

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

             

 

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง)

             

 

หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

             

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

             

 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

             

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Powerpoint Click !!

 

กรอกข้อมูลความสนใจในหลักสูตร Click !!

หรือ  Scan QR Code

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา