โลโก้เว็บไซต์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
อ.ดร.อัษฎาวุธ  สนั่นนาม

อ.ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

หัวหน้าหลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1122

อีเมล : adsadawut@rmutl.ac.th

ผศ.สมบัติ  พนเจริญสวัสดิ์

ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1122

อีเมล : rit6912@rmutl.ac.th

อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์

อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : ีusaneeporn@rmutl.ac.th

อ.ณวรรณพร  จิรารัตน์

อ.ณวรรณพร จิรารัตน์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1122

อีเมล : nawannaporn@rmutl.ac.th

อ.จันทรา  สโมสร

อ.จันทรา สโมสร

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1122

อีเมล : naybun@rmutl.ac.th

อ.อติชาต ทองนำ

อ.อติชาต ทองนำ

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 065-2261664

อีเมล : Atichat_T@rmutl.ac.th

อ.ดร.พรศิลป์  แก่นท้าว

อ.ดร.พรศิลป์ แก่นท้าว

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1122

อีเมล : pornsin@rmutl.ac.th

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง)
ผศ.จารวี  เลิกสายเพ็ง

ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง

หัวหน้าหลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาประมง


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1175

อีเมล : job6942@rmutl.ac.th

อ.ประวัติ  ปรางสุรางค์

อ.ประวัติ ปรางสุรางค์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาประมง


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1175

อีเมล : wat@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ

ผศ.ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาประมง


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1175

อีเมล : rungrawee@rmutl.ac.th

อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาประมง


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1175

อีเมล : supaphon@rmutl.ac.th

อ.อพิศรา หงส์หิรัญ

อ.อพิศรา หงส์หิรัญ

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาประมง (ลาศึกษา)


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1175

อีเมล : moddy_moddy@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา