โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.เฉลิมพล  ถนอมวงค์

ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chalermpol@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : krikaweewong@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม

ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : unnop_tas@rmutl.ac.th

อ.จักรพันธุ์  รอดทรัพย์

อ.จักรพันธุ์ รอดทรัพย์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : krodsup@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์

ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : suriya_food@rmutl.ac.th

อ.วรรณภา สระพินครบุรี

อ.วรรณภา สระพินครบุรี

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : wannapa_noo@rmutl.ac.th

อ.เมธาวี อนะวัชกุล

อ.เมธาวี อนะวัชกุล

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
อ.ดร.วิทยา  พรหมฤกษ์

อ.ดร.วิทยา พรหมฤกษ์

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : prompuge@rmutl.ac.th

อ.บุญฤทธิ์  สโมสร

อ.บุญฤทธิ์ สโมสร

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : naybun@rmutl.ac.th

ผศ.บุญเจิด  กาญจนา

ผศ.บุญเจิด กาญจนา

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : jerd2549@rmutl.ac.th

ผศ.นพดล  ตรีรัตน์

ผศ.นพดล ตรีรัตน์

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : noppadol@rmutl.ac.th

อ.วรกฤช  ดอนคำเพ็ง

อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : sdoncome@rmutl.ac.th

อ.ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

อ.ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : piyaw@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา