โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน


แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริมการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 1.3 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่สากลและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับ ชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการให้บริการทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้

กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย

กลยุทธ์ที่ 4.1 การสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับเขตพื้นที่ (การบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ)

กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามพันธกิจ

กลยุทธที่ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธที่ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 

แผนกลยุทธ 5 ปี

 

แผนของมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา