โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  

ความหมายของตราสัญลักษณ์

สีเขียวมะกอก   (สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)   หมายถึง  การมีคุณค่า  สดใส  และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ  มีพลัง    เจริญเติบโต  ความอุดมสมบูรณ์       

สีเหลืองข้าวโพด     หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์

อิเล็กตรอน           หมายถึง  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้

รวงข้าว               หมายถึง  สื่อถึงการเกษตร  ความเจริญงอกงาม

เส้นโค้งวงแหวน     หมายถึง  มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติบโต

รูปคนยกแขน         หมายถึง  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร  และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่  สังคม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา