โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13041101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
3 (2-3-3)
13121110 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 52
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
03010101 การขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation
3 (2-3-3)
03051101 การจัดการฟาร์ม
Farm Management
3 (3-0-3)
03051102 การตลาดเกษตร
Agricultural Marketing
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28
03011101 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Soil Science
3 (2-3-3)
03011102 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
Principles and Methods of Agricultural Extens
3 (3-0-3)
03011103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Technical Skills in Plant Science 1
2 (0-6-0)
03011104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Technical Skills in Plant Science 2
2 (0-6-0)
03011205 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
Principles of Plant Breeding
3 (2-3-3)
03011206 โรคพืชและการป้องกันกำจัด
Plant Diseases and Their Control
3 (2-3-3)
03011207 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
Insect Pests and Their Control
3 (2-3-3)
03011208 วัชพืชและการป้องกันกำจัด
Weed and Their Control
3 (2-3-3)
03011209 สัมมนาพืชศาสตร์
Seminar in Plant Science
1 (0-2-1)
03011210 ฝึกงานทางพืชศาสตร์
On-The-Job Training in Plant Science
2 (0-0-127)
03011211 โครงการพิเศษพืชศาสตร์
Special Project in Plant Science
3 (0-6-2)
03011212 ปัญหาพิเศษพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-2)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03012101 หลักพืชสวน
Principles of Horticulture
3 (3-0-3)
03012102 หลักพืชไร่
Principles of Agronomy
3 (3-0-3)
03012103 หลักการไม้ผล
Principles of Pomology
3 (2-3-3)
03012104 พืชเศรษฐกิจ
Economic Crops
3 (2-3-3)
03012105 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-3)
03012106 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-3)
03012107 ไม้ดอกการค้า
Commercial Flower Production
3 (2-3-3)
03012108 การผลิตกล้วยไม้การค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-3)
03012109 การผลิตไม้กระถาง
Potted Plant Production
3 (2-3-3)
03012110 การตัดสินพืชสวน
Horticulture Crops Judging
3 (2-3-3)
03012111 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-3)
03012112 สวนผักการค้า
Commercial Vegetable Production
3 (2-3-3)
03012113 พืชผักอุตสาหกรรม
Industrial Vegetable Production
3 (2-3-3)
03012114 พืชไร่เฉพาะ
Selected Field Crops
3 (2-3-3)
03012115 ธัญพืช
Cereal Crops
3 (2-3-3)
03012116 เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Production Technology
3 (2-3-3)
03012117 พืชน้ำมัน
Oil Crops
3 (3-0-3)
03012118 พืชเส้นใย
Fiber Crops
3 (2-3-3)
03012119 เทคโนโลยีอ้อย
Sugarcane Technology
3 (2-3-3)
03012120 อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
Concervation of Plant Genetic Resources
3 (3-0-3)
03012121 พืชสมุนไพร
Medicinal Plants
3 (2-3-3)
03012122 หญ้าสนาม
Turf Grass
3 (2-3-3)
03012123 ระบบการปลูกพืช
Cropping System
3 (3-0-3)
03012124 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
Agricultural Meteorology
3 (3-0-3)
03012125 การจัดการสถานเพาะชำ
Nursery Management
3 (2-3-3)
03012126 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruits
3 (2-3-3)
03012227 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-3)
03012228 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-3)
03012229 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
Post-Harvest Technology of Horticultural Crops
3 (2-3-3)
03012230 ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical Fruit
3 (2-3-3)
03012231 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน
Sub-Tropical Fruits
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03012103 หลักการไม้ผล 3 (2-3-3)
03012232 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
Field Crop Seed Production
3 (2-3-3)
03012233 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
Post-Harvest Technology of Field Crops
3 (3-0-3)
03012234 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
Crop Physiology
3 (3-0-3)
03012235 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility
3 (3-0-3)
03012236 การจัดการดิน
Soil Management
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03011101 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3-3)
03012237 อารักขาพืช
Plant Protection
3 (2-3-3)
03012238 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insect Pests
3 (2-3-3)
03012239 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้และพืชผัก
Post-Harvest Physiology of Fruits and Vegetables
3 (2-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา