โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน

อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

หัวหน้าหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : yanyong@rmutl.ac.th

รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา

รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : somchat@rmutl.ac.th

รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : komsan@rmutl.ac.th

ผศ.ประเทือง  สง่าจิตร

ผศ.ประเทือง สง่าจิตร

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : prataung@rmutl.ac.th

ผศ.ประไพพร ศิริคติธรรม

ผศ.ประไพพร ศิริคติธรรม

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : teoill@rmutl.ac.th

อ.สุรีรัตน์ บัวชื่น

อ.สุรีรัตน์ บัวชื่น

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sureeratb@rmutl.ac.th

อ.พรวิภา  สะนะวงศ์

อ.พรวิภา สะนะวงศ์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornwipa9@rmutl.ac.th

อ.ณัฐชญา สายคำวงศ์

อ.ณัฐชญา สายคำวงศ์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s.natchaya@rmutl.ac.th

อ.ดร.อมรรัตน์ ช่างเกวียน

อ.ดร.อมรรัตน์ ช่างเกวียน

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : amornratc@rmutl.ac.th

อ.ธนะภูมิ เหล่าจันตา

อ.ธนะภูมิ เหล่าจันตา

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.สุจริตพรรณ บุญมี

อ.สุจริตพรรณ บุญมี

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา