โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน

อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

หัวหน้าหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : yanyong@rmutl.ac.th

อ.สุรีรัตน์ บัวชื่น

อ.สุรีรัตน์ บัวชื่น

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sureeratb@rmutl.ac.th

อ.พรวิภา  สะนะวงศ์

อ.พรวิภา สะนะวงศ์

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornwipa9@rmutl.ac.th

อ.ณัฐชญา สายคำวงศ์

อ.ณัฐชญา สายคำวงศ์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s.natchaya@rmutl.ac.th

อ.ธนะภูมิ เหล่าจันตา

อ.ธนะภูมิ เหล่าจันตา

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.สุจริตพรรณ บุญมี

อ.สุจริตพรรณ บุญมี

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutjaritpanbm@rmutl.ac.th

อ.วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์

อ.วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์

อาจารย์


เบอร์โทร : 0804937829

อีเมล : wisitphong34@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา