โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
อ.พรวิภา  สะนะวงศ์

อ.พรวิภา สะนะวงศ์

หัวหน้าหลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornwipa9@rmutl.ac.th

อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น

อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sureeratb@rmutl.ac.th

อ.ณัฐชญา สายคำวงศ์

อ.ณัฐชญา สายคำวงศ์

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s.natchaya@rmutl.ac.th

อ.ดร.สุจริตพรรณ บุญมี

อ.ดร.สุจริตพรรณ บุญมี

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutjaritpanbm@rmutl.ac.th

อ.ดร.อนุสรา  จบศรี

อ.ดร.อนุสรา จบศรี

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Anussara@rmutl.ac.th

อ.ศุภกร วงศ์สุข

อ.ศุภกร วงศ์สุข

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : supakorn@rmutl.ac.th

อ.อรณิช  คำยง

อ.อรณิช คำยง

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Oranid@rmutl.ac.th

อ.พีรพันธ์ ทองเปลว

อ.พีรพันธ์ ทองเปลว

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pheeraphan@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา