โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก2)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 15
- วิชาบังคับ 15
MENME101 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
MENME102 ทฤษฎีกลศาสตร์
Theory of Mechanics
3 (3-0-6)
MENME103 ปรากฏการถ่ายโอน
Transport Phemomena
3 (3-0-6)
MENME104 ระเบียบวิธีการวิจัย
Research Methodology
3 (0-9-3)
MENME105 สัมมนา 1
Seminar 1
2 (0-6-2)
MENME106 สัมมนา 2
Seminar 2
1 (0-3-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 9
- วิชาเลือกทั่วไป 9
MENME108 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
Mechanical Behavior of Materials
3 (3-0-6)
MENME109 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
Finite Element Method in Engineering
3 (3-0-6)
MENME110 การคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
MENME111 การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
MENME112 การวิเคราะห์โมดัล
Modal Analysis
3 (2-3-5)
MENME113 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Control
3 (3-0-6)
MENME114 อคูสติกส์สำหรับวิศวกร
Acoustics for Engineers
3 (2-3-5)
MENME115 การออกแบบระบบความร้อน
Design of Thermal System
3 (3-0-6)
MENME116 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขั้นสูง
Advanced Heat Exchanger Design
3 (3-0-6)
MENME117 ระบบการทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning System
3 (3-0-6)
MENME118 การเผาไหม้ขั้นสูง
Advanced Combustion
3 (3-0-6)
MENME119 เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง
Advanced Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
MENME120 พลังงานชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์
Bio-energy and Solar Energy
3 (3-0-6)
MENME121 ระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing System
3 (3-0-6)
MENME122 กลศาสตร์วัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
3 (3-0-6)
MENME123 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
Thermal Energy Analysis
3 (3-0-6)
MENME124 กระบวนการออกแบบแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Conceptual Design Process
3 (3-0-6)
MENME125 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูงและความยืดหยุ่นประยุกต์
Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity
3 (3-0-6)
MENME126 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Selected Topic in Mechanical Engineering 1
3 (3-0-6)
MENME127 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Selected Topic in Mechanical Engineering 2
3 (3-0-6)
MENME128 กระบวนการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MENME129 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1
Master Thesis 1
3 (0-9-0)
MENME130 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2
Master Thesis 2
9 (0-27-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายธนวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายนิวัตร มูลปา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายประชา ยืนยงกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นางสุบงกช โตไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา