โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสาร


Download powerpoint ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

เอกสารงานทะเบียน

 1. คำร้องทั่วไป

 2. คำร้องขอเอกสารการศึกษา

 3. ใบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน

 4. ใบคำร้องขอถอนวิชาเรียน

 5. คำร้องขอเปิดรายวิชา ( ภาคเรียนปกติ )

 6. คำร้องขอเปิดรายวิชาเทอม ( ภาคฤดูร้อน )

 7. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา ( ปวส. , ป.ตรี )

 8. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา ( ป.โท )

 9. ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ( ติด I )

 10. แบบคำร้องคืนสถาพการเป็นนักศึกษา

 11. แบบคำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชา

 12. แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา

 13. ใบคำร้องขอเปลี่ยนชือ - นามสกุล

 14. ใบคำร้องขอแก้ I ของนักศึกษา

 15. ใบคำร้อง ลาป่วย และลากิจของนักศึกษา

 16. ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

 17. เอกสารมอบฉันทะเพื่อรับเอกสารทางการศึกษา

   

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา