โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสาร


 1. คำร้องทั่วไป

 2. คำร้องขอเอกสารการศึกษา (กรณีกำลังศึกษา)

 3. คำร้องขอเอกสารการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษา)

 4. ใบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน

 5. ใบคำร้องขอถอนวิชาเรียน

 6. คำร้องขอเปิดรายวิชา ( ภาคเรียนปกติ )

 7. คำร้องขอเปิดรายวิชาเทอม ( ภาคฤดูร้อน )

 8. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา ( ปวส. , ป.ตรี )

 9. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา ( ป.โท )

 10. ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ( ติด I )

 11. แบบคำร้องคืนสถาพการเป็นนักศึกษา

 12. แบบคำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชา

 13. แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา

 14. ใบคำร้องขอเปลี่ยนชือ - นามสกุล

 15. ใบคำร้องขอแก้ I ของนักศึกษา

 16. ใบคำร้อง ลาป่วย และลากิจของนักศึกษา

 17. ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา