โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


สำนักงานคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ
นางสาวลัดดา  พิกุลทอง

นางสาวลัดดา พิกุลทอง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : latdapikun@rmutl.ac.th

นางสาวพรรธน์ชญมนต์  เภาบัว

นางสาวพรรธน์ชญมนต์ เภาบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา/หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
นางสาววราภรณ์ เกตุปาน

นางสาววราภรณ์ เกตุปาน

นักวิทยาศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : waraporn.k@rmutl.ac.th

นางสาวทิพย์สุดา พรมรักษา

นางสาวทิพย์สุดา พรมรักษา

นักวิทยาศาสตร์


เบอร์โทร : 1189

อีเมล : t.promruksa@rmutl.ac.th

นายกฤษณะ หมีนิ่ม

นายกฤษณะ หมีนิ่ม

เจ้าพนักงาน สัตวบาล


เบอร์โทร : -

อีเมล : torung2528@rmutl.ac.th

นางสาวธัญรัตน์ จารี

นางสาวธัญรัตน์ จารี

นักวิชาการสัตวบาล


เบอร์โทร : -

อีเมล : tanyarat@rmutl.ac.th

นางสาวรัชนู แก้วเมือง

นางสาวรัชนู แก้วเมือง

นักวิชาการสัตวบาล


เบอร์โทร : -

อีเมล : rachanu@rmutl.ac.th

นางสาวจุฑารัตน์ จีนด้วง

นางสาวจุฑารัตน์ จีนด้วง

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chamnean@rmutl.ac.th

นางประภาภรณ์ พ่วงเพ็ง

นางประภาภรณ์ พ่วงเพ็ง

คนงานห้องทดลอง


เบอร์โทร : -

อีเมล : praphaphon@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา