โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 29 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13010110 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-3)
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13041101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 10
13022101 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13020101 เคมีทั่วไป 3 (2-3-3)
13041205 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
4 (3-3-3)
13121110 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 29
03061101 โภชนาการ
Nutrition
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13022101 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-3)
03061102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Science and Technology
3 (3-0-3)
03061103 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3 (3-0-3)
03061104 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 2
Technical Skills in Food Technology 2
2 (0-6-0)
03061205 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03061206 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13041205 จุลชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-3)
03061207 การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Analysis and Quality Control
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03061208 การสุขาภิบาลโรงงานและกฎหมายอาหาร
Factory Sanitation and Food Law
3 (3-0-3)
Prerequisite : 03061102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3 (3-0-3)
03061209 สัมมนาเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Technology
1 (0-2-1)
03061210 ฝึกงานเทคโนโลยีการอาหาร
On-The-Job Training in Food Technology
2 (0-0-127)
Prerequisite : 03061104 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 2 2 (0-6-0)
03061211 โครงการพิเศษเทคโนโลยีการอาหาร
Special Project in Food Technology
3 (0-6-2)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
03061212 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Technology
3 (0-6-2)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03062201 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Product Technology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03062202 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Bakery Technology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03062203 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
Dairy Technology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03062204 เทคโนโลยีการหมักดอง
Fermentation Technology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03062205 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Meat Products Technology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03062206 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fisheries Products Technology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
03062207 บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
Packaging in Food Industry
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03061103 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา