โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.คัชรินทร์ ทองฟัก

อ.คัชรินทร์ ทองฟัก

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1151

อีเมล : kacharin@rmutl.ac.th

ผศ.วิไรวรรณ  แสนชะนะ

ผศ.วิไรวรรณ แสนชะนะ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1151

อีเมล : wiraiwans@rmutl.ac.th

อ.ดร.ศิริจรรยา จันทร์มี

อ.ดร.ศิริจรรยา จันทร์มี

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1151

อีเมล : sirichanyac@rmutl.ac.th

อ.อมิตตา คล้ายทอง

อ.อมิตตา คล้ายทอง

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1151

อีเมล : amitta@rmutl.ac.th

อ.เพ็ญศิริ ใจวัน

อ.เพ็ญศิริ ใจวัน

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1151

อีเมล : pensiri@rmutl.ac.th

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
อ.คชรัตน์  ทองฟัก

อ.คชรัตน์ ทองฟัก

หัวหน้าสาขากลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาเคมี
Google Scholar


เบอร์โทร : -

อีเมล : kodcharat@rmutl.ac.th

อ.ดร. อรรถพล ตันไสว

อ.ดร. อรรถพล ตันไสว

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาชีววิทยา
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : uttapoln_tan@rmutl.ac.th

อ.ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ

อ.ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาเคมี
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : nanthaya@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วาสนา  สิงห์ดวง

ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาเคมี
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1141

อีเมล : wassana08@rmutl.ac.th

อ.ดร.สุจิตรา  เรืองเดชาวิวัฒน์

อ.ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาเคมี
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : civil80@rmutl.ac.th

อ.สุกัญญา  ทับทิม

อ.สุกัญญา ทับทิม

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาฟิสิกส์
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : kungie1@rmutl.ac.th

อ.ดร.สุจิตตรา อินทอง

อ.ดร.สุจิตตรา อินทอง

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาฟิสิกส์
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : s.inthong@rmutl.ac.th

อ.ดร.ณัฏฐิรา  ก๋าวินจันทร์

อ.ดร.ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาชีววิทยา
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : nuttira224@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล

ผศ.ดร.พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาชีววิทยา
Google Scholar


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornthep@rmutl.ac.th

อ.ดร.โสภณา  สำราญ

อ.ดร.โสภณา สำราญ

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาคณิตศาสตร์
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : Ssophana@rmutl.ac.th

อ.สุพัฒตรา  ปรางสุรางค์

อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค์

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาคณิตศาสตร์
Google Scholar


เบอร์โทร : -

อีเมล : suktes@rmutl.ac.th

อ.ขนิษฐา ตลอดภพ

อ.ขนิษฐา ตลอดภพ

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาคณิตศาสตร์
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : Khanittha_t@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

ผศ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

คณาจารย์กลุ่มงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนกวิชาคณิตศาสตร์
Google Scholar


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : pk_g@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา