โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1024

อีเมล : piyamaz@rmutl.ac.th

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.โสภณา  สำราญ

ผศ.ดร.โสภณา สำราญ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : Ssophana@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์

อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : usaneeporn@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วิทยา  พรหมฤกษ์

ผศ.ดร.วิทยา พรหมฤกษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : prompuge@rmutl.ac.th

อ.สุกัญญา  ทับทิม

อ.สุกัญญา ทับทิม

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : kungie1@rmutl.ac.th

หัวหน้าสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อ.คชรัตน์  ทองฟัก

อ.คชรัตน์ ทองฟัก

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : kodcharat@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : krikaweewong@rmutl.ac.th

อ.ดร.อัษฎาวุธ  สนั่นนาม

อ.ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : adsadawut@rmutl.ac.th

อ.พรวิภา  สะนะวงศ์

อ.พรวิภา สะนะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : pornwipa9@rmutl.ac.th

หัวหน้างาน หัวหน้างาน
อ.ดร.ศิริจรรยา จันทร์มี

อ.ดร.ศิริจรรยา จันทร์มี

หัวหน้างานวิชาการ


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : sirichanyac@rmutl.ac.th

อ.คัชรินทร์ ทองฟัก

อ.คัชรินทร์ ทองฟัก

หัวหน้างานสารสนเทศและภาพลักษณ์องค์กร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : kacharin@rmutl.ac.th

อ.ดร.ขนิษฐา ตลอดภพ

อ.ดร.ขนิษฐา ตลอดภพ

หัวหน้างานคุณภาพองค์กร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : Khanittha_t@rmutl.ac.th

อ.ดร.อัษฏาวุธ  สนั่นนาม

อ.ดร.อัษฏาวุธ สนั่นนาม

หนัวหน้างานกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : adsadawut@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา