โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1024

อีเมล : w_suntorn@rmutl.ac.th

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.โสภณา  สำราญ

อ.ดร.โสภณา สำราญ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : Ssophana@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์

อ.ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : usaneeporn@rmutl.ac.th

อ.ดร.ปัณณวิช  คำรอด

อ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : pk_g@rmutl.ac.th

อ.ดร.วิทยา  พรหมฤกษ์

อ.ดร.วิทยา พรหมฤกษ์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : prompuge@rmutl.ac.th

หัวหน้าสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง

ผศ.ศศิธร ปรือทอง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1999

อีเมล : sasi@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : krikaweewong@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน

ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : nitima_ch@rmutl.ac.th

อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน

อ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : 055298437-40 ต่อ 1163

อีเมล : yanyong@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา