โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13010110 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-3)
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13080101 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 52
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
03011101 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Soil Science
3 (2-3-3)
03030101 หลักการเขียนแบบ
Principles of Drawing
3 (2-3-3)
03030102 พื้นฐานช่างกลโรงงาน
Basic Skills in Machine Shop
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28
03031101 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engines
3 (2-3-3)
03031102 ฟาร์มแทรกเตอร์
Farm Tractors
3 (2-3-3)
03031103 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
Pre-Havest Machinery
3 (2-3-3)
03031104 วิศวกรรมสำรวจ
Engineering Surveying
3 (2-3-3)
03031105 ทักษะวิขาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1
Technical Skills in Agricultural Machinery Technology 1
2 (0-6-0)
03031106 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2
Technical Skills in Agrucultural Machinery Technology 2
2 (0-6-0)
03031207 ไฟฟ้าทั่วไป
General Electricity
3 (2-3-3)
03031208 ชลประทานเพื่อการเกษตร
Agricultural Irrigation
3 (2-3-3)
03031209 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Seminar in Agricultural Machinery Technology
1 (0-2-1)
03031210 ฝึกงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
On-the-Job Training in Agricultural Machinery Technology
2 (0-0-127)
03031211 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Special Problems in Agricultural Machinery Technology
3 (0-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03032201 เครื่องจักรกลในการผลิตเมล็ดพันธุ์
Seed Production Machinery
3 (2-3-3)
03032202 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology
3 (2-3-3)
03032203 เครื่องยนต์เล็ก
Small Engines
3 (2-3-3)
03032204 เทคโนโลยีดีเซล
Diesel Technology
3 (2-3-3)
03032205 ความปลอดภัย
Safety
2 (2-0-2)
03032206 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Farm Building and Construction
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03030101 หลักการเขียนแบบ 3 (2-3-3)
03032207 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เบื้องต้น
Fundamental of Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-3)
03032208 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
A.C.Motor
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03031207 ไฟฟ้าทั่วไป 3 (2-3-3)
03032209 หลักเกษตรกลวิธาน
Principles of Agricultural Mechanization
2 (2-0-2)
03032210 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
Harvest and Post-Harvest Machinery
3 (2-3-3)
03032211 เครื่องมือในงานปศุสัตว์
Livestocks Machinery
3 (2-3-3)
03032212 เครื่องจักรกลในงานประมง
Fisheries Machinery
3 (2-3-3)
03032213 เครื่องมือแปรรูปผลผลิตเกษตร
Agricultural Processing Equipment
3 (2-3-3)
03032214 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลผลิตเกษตร
Handling and Transportation of Agricultural Products
3 (2-3-3)
03032215 การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
Agricultural Product Storage
3 (2-3-3)
03032216 การถ่ายทอดกำลังเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Power Transmission
3 (2-3-3)
03032217 เครื่องสูบน้ำและระบบแจกจ่าย
Pump and Distribution Systems
3 (2-3-3)
03032218 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
Sprinkler Irrigation System
3 (2-3-3)
03032219 เครื่องมือวัดและการควบคุม
Measurement Instruments and Control
3 (2-3-3)
03032220 โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Special Project in Agricultural Machinery Technology
3 (0-6-2)
03032221 เครื่องสีข้าว
Rice Milling Machinery
3 (2-3-3)
03032222 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Selected Topics in Agricultural Machinery Technology
3 (2-3-3)
03032223 การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Repair and Maintenance
3 (1-4-3)
03032224 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawing
3 (1-4-3)
Prerequisite : 03030101 หลักการเขียนแบบ 3 (2-3-3)
03032225 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03032207 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เบื้องต้น 3 (2-3-3)
04200101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04300101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04301103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา