โลโก้เว็บไซต์ ใบรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ใบรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2561


 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส. 1.1A
ปวส. 1.2A
ปวส. 1.2A
ปวส. 2.2A
ปวส. 1.3A
ปวส. 2.3A
ปวส. 1.4A
ปวส. 2.4A
ปวส. 1.5A
ปวส. 2.5A
ปวส. 1.6A
ปวส. 2.6A
ปวส. 1.7A
ปวส. 2.7A
ปวส. 1.9A
ปวส. 2.9A

ระดับปริญญาตรี  4  ปี

วท.บ. 1.1A
วท.บ. 2.1A
วท.บ. 3.1A
วท.บ. 4.1A
วท.บ. 4.1B
วท.บ. 1.2A
วท.บ. 2.2A
วท.บ. 3.2A
วท.บ. 4.2A
วท.บ. 4.2B
วท.บ. 1.5A
วท.บ. 2.5A
วท.บ. 3.5A
วท.บ. 4.5A
วท.บ. 1.6A
วท.บ. 2.6A
วท.บ. 3.6A
วท.บ. 4.6A
วท.บ. 1.7A
วท.บ. 2.7A
วท.บ. 3.7A
วท.บ. 4.7A
วท.บ. 1.8A
วท.บ. 2.8A
วท.บ. 3.8A
วท.บ. 4.8A
ศศ.บ. 1.9A
ศศ.บ. 2.9A
ศศ.บ. 3.9A
ศศ.บ. 4.9A
วท.บ. 1.10A
วท.บ. 2.10A
วท.บ. 3.10A
วท.บ. 4.10A

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา