โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 61 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC201 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
BSCFM101 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร
Fundamental of Agricultural Machinery Drawing
3 (1-6-4)
BSCFM102 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1
Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 1
3 (2-3-5)
BSCFM103 สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร
Statistics and Computer Software Packages in Farm Mechanics Technology Research
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 61
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCFM111 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology
3 (1-6-4)
BSCFM112 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engines
3 (2-3-5)
BSCFM113 รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
Agricultural Tractors
3 (2-3-5)
BSCFM114 ช่างกลโรงงาน
Machine Shop Technology
3 (1-6-4)
BSCFM115 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
Pre-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
BSCFM116 พื้นฐานไฟฟ้า
Basic Electricity
3 (1-6-4)
BSCFM117 โครงงานด้านช่างกลโรงงานและเชื่อมโลหะ
Machine Shop Technology and Welding Project
2 (0-6-0)
BSCFM118 โครงงานด้านช่างยนต์
Farm Engine Project
2 (0-6-0)
BSCFM119 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Electrical Powers and Controls for Agricultural Industries
3 (1-6-4)
BSCFM120 การสำรวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Surveying and Farm Building Construction
3 (2-3-5)
BSCFM121 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2
Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 2
3 (3-0-6)
BSCFM122 โครงงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Farm Machinery Project
2 (0-6-0)
BSCFM123 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
Harvest and Post-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
BSCFM124 การออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Engineering Machinery Design
3 (3-0-6)
BSCFM125 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
Sprinkler and Drip Irrigation System
3 (2-3-5)
BSCFM126 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
Automatic Control System for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCFM127 การจัดการเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Machinery Management
3 (2-3-5)
BSCFM128 สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Seminar in Agricultural Machinery
1 (0-3-1)
BSCFM129 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Special Problems in Agricultural Machinery Technology
3 (0-6-3)
BSCFM130 ฝึกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร
Job Internship in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
BSCFM131 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Cooperative Education in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFM132 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
BSCFM133 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics
3 (2-3-5)
BSCFM134 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Tractor and Machinery Performance Test
3 (2-3-5)
BSCFM135 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
Handling and Transportation of Agricultural Products
3 (2-3-5)
BSCFM136 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
Cereal Grain Drying and Storage
3 (2-3-5)
BSCFM137 เทคโนโลยีโรงสีข้าว
Rice Milling Technology
3 (2-3-5)
BSCFM138 เทคโนโลยีการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
Technology of Seed Conditioning
3 (2-3-5)
BSCFM139 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Technology of Animal Feed Industry
3 (2-3-5)
BSCFM140 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
Refrigeration and Cold Storage
3 (2-3-5)
BSCFM141 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
3 (2-3-5)
BSCFM142 เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์
Greenhouse and Animal Housing Technology
3 (2-3-5)
BSCFM143 ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design and Drawing
3 (1-6-4)
BSCFM144 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
Sugarcane and Sugar Production Technology
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา