โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22051012 ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introduction to Physics
3 (3-0-6)
22051013 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
Introduction to Physics Laboratory
1 (0-3-1)
22071204 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
22120101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
22124103 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55
22101206 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร
Systems Information Technology in Organization
3 (2-2-5)
22101207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
22101404 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
1 (0-3-1)
22102208 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
Computer Platform Technology
3 (2-2-5)
22102209 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22102308 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3 (2-2-5)
22102405 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information System Security
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22122302 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22109401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cooperative Education in Information Technology
6 (0-40-0)
22109402 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Job Internship in Information Technology
6 (0-40-0)
22109406 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Research Methodology
3 (2-2-5)
22109407 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
3 (0-6-0)
Prerequisite : 22109406 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
22121201 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ
Ethics and Information Law
3 (3-0-6)
22121301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (2-2-5)
22122302 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22124205 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structure Programming
3 (2-2-5)
22123202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22123204 ระบบฐานข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Database System for Information Technology
3 (2-2-5)
22124205 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
22124305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
System Analysis and Design for Information
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21
22101309 การจัดการสารสนเทศ
Information Management
3 (2-2-5)
22102310 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
Web Services Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22102209 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-2-5)
22102408 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
Information System for Decision Support
3 (2-2-5)
22103311 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22123202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
22109409 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topic in Information Technology
3 (2-2-5)
22109410 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project Management in Information Technology
3 (3-0-6)
22122303 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
22122307 โปรแกรมภาษาทางเลือก
Selected Programming Language
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22123304 การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22123403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Software Engineering for Information Technology
3 (2-2-5)
22124203 ดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital
3 (2-2-5)
22124306 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกาญจนา บุญทาศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิทยาศาสตร์
นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธานินทร์ สินพรมมา อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิทยาศาสตร์
นายรุ่ง หมูล้อม อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิทยาศาสตร์
นายสุทธิศักดิ์ สุขัมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิทยาศาสตร์
นายอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายอำนาจ ทับเกิด อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิทยาศาสตร์
นายปกรณ์ สุนทรเมธ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายศินุพล พิมพ์พก อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางขนิษฐา ตลอดภพ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นางสาวสิวินีย์ ศรีสร้อยทองสุก อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นางสาวอมิตตา คล้ายทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา