โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ข้อมูล : หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (ปวส.) 
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

           อาจารย์ดร.วิทยา พรหมฤกษ์

         Mr. 

         หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

         ปร.ด.พลังงานทดแทน

         วท.ม.พลังงานทดแทน

          วท.บ.เกษตรกลวิธาน

 

             อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร

          Mr.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

         วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ

         ค.อ.บ.อุตสาหการ

          

             อาจารย์วรกฤช ดอนคำเพ็ง

          Mr.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

         วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ

         ค.อ.บ.อุตสาหการ

          

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา