โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)


หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปวส.) 
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

           ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแส

         Ms. 

         หัวหน้าหลักสูตรพืชศาตร์

 

         กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          

           อาจารย์อุษณีย์ภรณ  สร้อยเพ็ชร์

          Ms.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาตร์

         ปร.ด.สัตวศาสตร์

         วท.ม.สัตวศาสตร์

         วท.บ.เกษตรศ

 

           อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

          Ms.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาตร์

          วท.ม.เกษตรศาสตร์

         วท.บ.เกษตรศาสตร์

         

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา