โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรพืชศาตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรพืชศาตร์


หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ (ปวส.)
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

            รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา

          Mr. Somchat

          อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาตร์

         วท.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

         วท.ม.เกษตรศาสตร์ 

          วท.บ.เกษตรศาสตร์

            ผศ.ประเทือง สง่าจิตร

          Ms. Kwankamon Rakprang

          อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาตร์

          วท.ม.พืชสวน

          วท.บ.พืชสวน

         

            อาจารย์พรวิภา สะนะวงศ์

          Mrs. Pornwipa

          อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาตร์

          วท.ม.เกษตรศาสตร์ 

           ทษ.บ.พืชไร่

          

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา