โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยีการอาหาร

ข้อมูล : หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปวส.) 
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

            ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์

         Mr. 

         หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

      ์  วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

       วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

          

            ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

          Mr.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร

         วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร

          วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

            ผศ.จุฑามาศ ถิระสาโรช

          Mrs. 

          อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร

        ทษ.บ.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร

        

            ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

          Mr.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร

         วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร

          วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร

             ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์

          Miss.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร

          วท.บ.ชีววิทยา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา