โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

            อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง

         Miss. 

         หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

        วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

        วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

          

            อาจารย์มรกต ทองพรหม

          Mr.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

         วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

         ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          

            อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบำรุง

          Miss. 

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

         วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

        วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

        

            อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ

          Mrs.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

          วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

          วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           วท.บ.สถิติ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา