โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง)


หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ประมง)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ประมง (ปวส.)
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

           ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง

         Mrs. 

         หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง)

         วท.ม.วิทศาสตร์สิ่งแวดล้อม

         วท.บ.สัตวศาสตร์-ประมง

          

            อาจารย์ประวัติ ปรางสุรางค์

          Mr. 

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง)

          วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร

          วท.บ.ประมง

        

             อาจารย์ ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ

          Miss.

          อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง)

        ปร.ด.วิทยาศาสตร์การประมง

         วท.ม.วิทยาศาสตร์การประมง

          วท.บ.ประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา