โลโก้เว็บไซต์ การประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1079 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มกราคม 2562   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2561      ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้แทนจากสถานศึกษาและคณะกรรมการจากจากหน่วยงานสังกัดอาชีวศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 15 สนามสอบ   ที่อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก   พร้อมทั้งคณะกรรมตัวแทนศูนย์สอบ  เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการทดสอบ V-NET บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้          โดยกำหนดการสอบ ระดับ ปวช.3  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562   และ ระดับ ปวส.2 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562   

 

          ศูนย์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินงานเป็นศูนย์ ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561   เพื่อเป็นการทดสอบความรู้  และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการสอบของสนามสอบ  จำนวน  15  สนาม  ประกอบด้วย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก(ทพล.)   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก      

 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา