โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษา   ปวส. สาขาวิชา ช่างยนต์                                                        ปวส. สาขาวิชา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

Diploma Program in Automotive Mechanics                                                                        Diploma in Industrial Technology                                                                

 
 
   ค.อ.บ. สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor Degree Program in Electrical Engineering

 
 
หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Doctor of Engineering Program in Environmental Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา