โลโก้เว็บไซต์ การประชุมชี้แจงสอบ(V-NET)17ม.ค.2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมชี้แจงสอบ(V-NET)17ม.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วันที่ 17 มกราคม 2562   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา