โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาคในโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน      จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ในหัวข้อเรื่อง “ผีเสื้อ”
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 23 ก.ค. 2567 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงเกษตรในหัวข้อการเรียนรู้ในเรื่อง “ผีเสื้อ” จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ การสัมผัสหนอนผีเสื้อ และการปล่อยผีเสื้อสู่ธรรมชาติ โดยอาจา... >> อ่านต่อ


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินใ... >> อ่านต่อการรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวทุน/วิจัย

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ "พัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก ได้นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงเกษตรในหัวข้อการเรียนรู้ ในเรื่อง “ผักบุ้ง” จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้มีกาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของผักบุ้ง ปลูกผักบุ้ง และเข้าเยี่ยมแปลงปลูกผักบุ้ง โดยอาจารย์สุรีย์รัตน์ บัวชื่น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์เป็นวิทยากร ต่อมาใน... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3151


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา