โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 วา ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ใช้ประโยชน์ 25 ไร่

 

  • พ.ศ.2496

เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอพักโรงฝึกงานของโรงเรียนเกษตรกรรม พิษณุโลก ในพื้นที่คลองครอบตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  • พ.ศ.2509

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกเกษตรกรรม (ปวช.) รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนในหลักสูตร 3 ปี

  • พ.ศ.2518

มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอำนาจการบริหารราชการบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลกจึงได้รับการพิจารณาจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็นต้นมาโดยดำเนินการสอนระดับ ปวช.และปวส.แผนกเกษตรกรรมสาขาต่าง ๆ

  • พ.ศ.2531

วันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก จึงได้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาเขตพิษณุโลก” หรือนามเรียกขานว่า “ราชมงคลพิษณุโลก”

  • พ.ศ.2548

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตพิษณุโลกสังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาจนถึงปัจจุบัน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา