โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
นายบุญฤทธิ์ สโมสร

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

รองคณบดีคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ดร.โสภณา  สำราญ

ดร.โสภณา สำราญ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายแมน  ฟักทอง

นายแมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.เนตรนภางค์  ทองศรี

ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์

นางศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

นางสุทินา  พึ่งทอง

นางสุทินา พึ่งทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา