โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์

“จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ วิจัยและบริการสู่ชุมชน
มุ่งสร้างคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
พันธกิจ

               1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

               2. สร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

               3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ

               4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

               5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

               6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

อัตลักษณ์

"ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัย"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา