โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เอกลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เอกลักษณ์


 
 

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา

พันธกิจ

               1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

               2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ

               3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

               4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

เอกลักษณ์

"เกษตรสร้างสรรค์"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา