โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานประกันคุณภาพการศึกษา


ปรัชญา
สร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์
พัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พันธกิจ

           1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

           2. สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

           3. สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงสร้างบุคลากร

เอกสารปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจประเมินระดับสถาบัน

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

3. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

4. รายงานผลการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ((site visit))

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

    1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

          - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

          - วท.บ.เกษตรศาสตร์

    1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

         - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

         - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

         - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

  1.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

         - บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

         - บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

         -ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   

2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

       - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

       - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

       - วท.บ.เกษตรศาสตร์

       - วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

       - บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

       - บธ.บ.ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ

       - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

3. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

       - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

       - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

       - วท.บ.เกษตรศาสตร์

       - วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

       - บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

       - บธ.บ.ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ

       - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

4. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

       - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

       - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

       - วท.บ.เกษตรศาสตร์

       - วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

       - บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

       - บธ.บ.ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ

       - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

5. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

5.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

       - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

       - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

       - วท.บ.เกษตรศาสตร์

       - วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

5.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

       - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

       - บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

       - บธ.บ.ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ

       - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษษ พ.ศ.2557

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

2.ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (13 ตัวบ่งชี้)

3.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

4.ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

5.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

6.แบบฟอร์มตรวจประเมินและแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา