โลโก้เว็บไซต์ ตรามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตรามหาวิทยาลัย


ราชมงคลสัญลักษณ์

ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในพระมหาพิชัยมงกุฎมีเลข ๙ เป็นเลขประจำรัชกาลปัจจุบัน หมายถึงมงคล ความก้าวหน้า ภายใต้พระพิชัยมงกุฎเป็นรูปวงกลมภายใต้ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็นรูปพระลัญจกร อันเป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา