โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มกราคม 2562  คณะผู้ช่วยรองคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จำนวน  200  คน   ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การปลูกเมล่อน  การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์AF AF (african night crawler)  และ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบเกษตรปลอดภัย  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

ภาพ-ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา