โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1699 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  2 สิงหาคม 2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2561   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โดยมี อาจารย์อาวุโส   คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ  คณาจารย์และนักศึกษา   ร่วมพิธี   กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ,   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  แต่ละห้องทุกชั้นปี มอบพานไหว้ครูแด่คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์อาวุโส  ,  พิธีเจิมหนังสือ      ,  พิธีร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษา  จำนวน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. คุณศันสนีย์  แย้งจันทร์  (ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างรุ่น 17)  มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา จำนวน  13,000  บาท  โดยมี  นางสาวยลดา  ดวงทองคำ  เป็นผู้รับมอบ
  2. ดร.โสภณา  สำราญ  รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มอบทุนการศึกษา จำนวน  1 ทุน  ทุนละ  7,000  บาท 
  3. คุณหทัย  สิงหศักดิ์ (ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างรุ่น 7) มอบทุนการศึกษา จำนวน  1 ทุน  ทุนละ  5,000  บาท 
  4. ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์   มอบทุนการศึกษา จำนวน  1 ทุน  ทุนละ  4,000 บาท 
  5. คุณสุรพันธ์  สีสังข์  มอบทุนการศึกษา จำนวน  1 ทุน  ทุนละ  3,500  บาท 
  6. ผศ.วิชัย บำรุงศรี , ผศ.เลขา  บำรุงศรี ,นพ.สุรชัย  เดชอาคม ,  พญ.ชลากต  เดชอาคม ,อาจารย์ผดุง เสงียมโปร่ง  ,  คุณองุ่น เสงียมโปร่ง  มอบทุนการศึกษา จำนวน  9 ทุน  ทุนละ  3,500  บาท    รวมเป็นเงินจำนวน 31,500  บาท
  7. สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มอบทุนการศึกษา จำนวน  18 ทุน  ทุนละ  5,000  บาท รวมเป็นเงินจำนวน  80,000 บาท    

 

          งานพิธีไหว้ครู  มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้น้อมระลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน  ต่อไป

       

ภาพ- อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์    

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา