โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่  2 สิงหาคม 2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา