โลโก้เว็บไซต์ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 819 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4  กรกฎาคม  2561  แผนกพยาบาล  กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (ชีวิตใหม่ อุดมศึกษาไทยหัวใจสีขาว) ในกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก  ทีมกู้ชีพหน่วย EMS ของโรงพยาบาลพิษณุเวช และทีมกู้ภัยสว่างเมธาธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มผู้นำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าใจความหมาย  ขอบเขต  ความสำคัญและหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ   สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และการดำเนินชีวิต  ส่งผลให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย  เมื่อเกิดสถานการณ์มีประสบอุบัติเหตุ 

         

ภาพ- ศิริลักษณ์  เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา