โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การใช้ถังเคมีดับเพลิง  ได้รับเกียรติจาก  จ่าสิบเอกสำเร็จ  ดีแล้ว  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  นำทีมวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (MOU)    9 แห่ง ประกอบด้วย ทีมงานเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง   องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลวันจันทน์  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  เทศบาลตำบลบ้านคลอง และเทศบาลตำบลหัวรอ  ซึ่งมีการฝึกอบรมทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี ณ บริเวณสนามฟุตบอล 2  

          หลังจากการรับฟังการบรรยายให้ความรู้   คณะผู้บริหาร  และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยมีสถานการณ์จำลองเกิดเหตุไฟไหม้  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ  โดยมี รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการ  พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง    9 แห่ง  ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้   ให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น   และเพื่อเป็นการการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

         

ภาพ- ศิริลักษณ์ เสน่หา , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา