โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียน ดู รู้ ชม@ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียน ดู รู้ ชม@ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 มกราคม 2561  ดร.กาญจนา ทวินันท์ ,อ.สวรรยา หาญวงษา,อ.มนตรี ธรรมพัฒนากุล และนักศึกษาระดับชั้น บธ.บ. 3.6และ  บธ.บ. 3.8  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียน ดู รู้ ชม  ณ  โรงงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak  องค์กรธุรกิจที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดเพื่อสร้างสรรค์สังคมสีเขียว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยเป็นโครงการที่มีนำแนวคิด Green Innovation และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดำเนินการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ CDM (Clean Development Mechanism มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ณ  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

         

ขอบคุณภาพจาก ดร.กาญจนา ทวินันท์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา