โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” 31ม.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาการจัดการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” 31ม.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียน ดู รู้ ชม@ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak
วันที่ 31 มกราคม 2561  ดร.กาญจนา ทวินันท์ ,อ.สวรรยา หาญวงษา,อ.มนตรี ธรรมพัฒนากุล และนักศึกษาระดับชั้น บธ.บ. 3.6และ  บธ.บ. 3.8  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา