โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1033 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มีนาคม 2562   นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจำนวน   392  คน  พิธีมอบโล่ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม ผู้นำนักศึกษา   มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และผู้ที่มีผลงานด้านกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬาดีเด่น    ได้รับเกียรติ คุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง กล่าวแสดงความยินดี  พร้อมทั้ง   การเสวนา เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านวิชาชีพ”  โดยสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  การบรรยายพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” นอกจากนี้  บริษัท สยามแม็คโคร  จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก  ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ เพื่อเปิดรับสมัครพนักงานในระดับหัวหน้าสาขา   ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 ชั้น 2 อาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก

          พิธีอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวความรู้สึก และคำอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มอบพานพุ่มแด่ผู้แทนคณาจารย์ และพิธีผูกข้อมือกับผู้แทนนักศึกษา    จากนั้น นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ประธานในพิธีกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาภายในงาน ดังกล่าว    คณาจารย์ผู้ร่วมพิธี ผูกข้อมือนักศึกษาทั้งหมดที่มาร่วมงาน

          งานพิธีครั้งนี้  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวว่า “แด่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน  การสำเร็จการศึกษาครั้งนี้  เป็นผลพวงจากความตั้งใจหมั่นศึกษาเล่าเรียน  การต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรค  อาศัยความอดทน แต่การศึกษาคงไม่ได้จบเพียงแค่นี้  นักศึกษายังต้องออกไปเรียนรู้ในโลกกว้างอีกมากมาย  ผมมีความเชื่อมั่นว่า  ท่านทั้งหลาย  จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป  และหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  ก็ขอให้หวนกลับมาเยี่ยมเยือน คณาจารย์และรุ่นน้อง ในบางครั้งบางคราว  เพื่อจะได้รำลึกถึงความสุข  ความรัก  ความสามัคคี  ระหว่างเพื่อน    และ พี่ – น้อง    อันจะทำให้เกิดภาคภูมิใจ ความรัก ในความเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก”

          กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ด้านการปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ  ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต

         

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา  , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม  , อ.ธีร์วรา แสงอินทร์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา