โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 687 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  15  มีนาคม  2562  ผศ. กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1  โดย สาขาวิชาการจัดการจัดการธุรกิจดำเนินการจัด     มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งยังช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์   การวางแผนและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ และให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา  จำนวน  50 คน   ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

ขอบคุณภาพจาก  ดร.กาญจนา ทวินันท์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา