โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-03-18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมบริจาคโลหิตกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ 18 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม  2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต  ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดยมีคณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา  ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  86 ราย  ได้รับโลหิตจำนวน  33,900 ซีซี   บริจาคดวงตา  จำนวน  29... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1
จันทร์ 18 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  15  มีนาคม  2562  ผศ. กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1  โดย สาขาวิชาการจัดการจัดการธุรกิจดำเนินการจัด     มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งยังช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์   การวางแผนและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เก... >> อ่านต่อพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ 18 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2562   นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจำนวน   392  คน  พิธีมอบโล่ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม ผู้นำนักศึกษา   มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา