โลโก้เว็บไซต์ Food_สอบวิทยานิพนธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Food_สอบวิทยานิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพิ่มมูลค่าของโปรตีนจากเมล็ดดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “การศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา