โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
           วันที่ 23 กค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.. ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา