โลโก้เว็บไซต์ AIC63 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

AIC63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
     ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา