โลโก้เว็บไซต์ กรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

กรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนากรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  อาจารย์ หลักสูตรประมง  สาขาสัตวศาสต์และประมงพร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ สโมสร อาจารย์ หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา