โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ซึ่งทางคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนัตกรรม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ควารู้ให้กับเกษตรนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการทำเกษตรและการแปรรูปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา