โลโก้เว็บไซต์ มอบหน้ากาก Face  shield   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มอบหน้ากาก Face shield

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจุลพัฒน์พลาสติก จำกัด มอบ Face shield โดยผ่าน รศ.ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์
ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจุลพัฒน์พลาสติก จำกัด  ได้มอบหน้ากาก Face  shield   จำนวน  200 อัน  โดยผ่าน รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์  เพื่อใช้ประโยชน์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา