โลโก้เว็บไซต์ เรียนรู้คู่คิด...กับเทคโนโลยีสารสนเทศ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เรียนรู้คู่คิด...กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการ  IT Camp เพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา  2561  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6   ณ  โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้าน IT  และ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับนักเรียน ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมเสนอต่อคณาจารย์และนักศึกษา   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา